Silicit (křemenec - „buližník“)

Lokality: Kojetice u Neratovice, Straškov, Martinov, Bášť, Přezletice

Stáří: proterozoikum (starohory)

Typ horniny: usazená (sedimentární)

Složení: křemen

Vznik: Vznik proterozoických buližníků není dosud zcela vyjasněn. Podle některých názorů vznikaly chemickým srážením oxidu křemičitého na mořském dně, k němuž mohly přispívat i různé mikroorganismy. Podle jiného názoru to byly původně vápence, jejichž hmota byla druhotně nahrazena oxidem křemičitým. Každopádně došlo k několikanásobnému překrystalování horniny a šance v nich nalézt alespoň mikrofosílie je velice malá.

Použití: Proterozoické buližníky se používaly na štěrkování cest, nebo k dláždění divoké dlažby.

Význam: Odolné buližníky tvoří v krajině výrazné kopečky s chudou silikátovou půdou. Na tato stanoviště je vázána specifická flóra i fauna.

Zajímavosti

  1. Nejstarší hornina v oblasti.
  2. Z místního buližníku si už prehistorický člověk vytvářel primitivní kamenné nástroje. Jejich větší množství bylo nalezeno na archeologicko-paleontologické lokalitě Přezletice. Lze je datovat do starší doby kamenné. Na lokalitě byly nalezeny základy lovecké chaty, která je nejstarším dokladem obydlí v Evropě!

Úkol

Co je prubířský kámen?

[buližník je používán jako kámen, kterým se zkouší pravost drahých kovů (zlato)]