Konglomerát (slepenec)

Lokality: Popovice, lom Marešovka.                              

Stáří: Paleozoikum (prvohory) – ordovik.

Typ horniny: Sedimentární (usazená).

Složení: Slepenec je hornina, která je převážně tvořena úlomky hornin nebo minerálů, které jsou větší než 2 mm a okem tedy poměrně dobře rozeznatelné. Úlomky tvořící tento slepenec jsou téměř výhradně křemenná zrna a úlomky starohorních buližníků, které jsou dobře opracované a zaoblené. K sobě jsou zrna cementována opět křemitým tmelem. Díky tomu jsou místní ordovické slepence velmi pevné.

Vznik:  Slepence vznikají mnoha způsoby. Místní slepence vznikaly při postupu ordovického moře do pevniny. Docházelo tak k erozi starších hornin v podloží, tedy starohorních břidlic, drob a buližníků. Díky činnosti vlnění a jeho vysoké energii byla z místa unášena směrem do moře menší zrnka písku a prachu a blíže u pobřeží zůstávala a usadila se jen větší, štěrková zrnka. Ta byla pak později poslepována křemitým cementem a vznikl pevný slepenec.

Použití: Slepence se těžily u Popovic v lůmku, který byl založen především ve starohorních buližnících. Slepence, stejně jako buližníky sloužily jako kamenivo pro štěrkování cest.

Význam: Ordovické slepence tvoří v okolí Brandýsa jen málo mocnou vrstvu, která není v terénu příliš výrazná. Jsou to nejstarší prvohorní ordovické vrstvy na Brandýsku. 

Zajímavosti

Valounky různých hornin ve slepencích někdy pomáhají zjistit zdrojovou oblast odkud byly usazeniny přineseny.