Pískovec

Lokalita: Horoušany – činný lom.            

Stáří: Mesozoikum (druhohory) - křída.

Typ horniny: Sedimentární (usazená).

Složení: Hornina je složena z písčitých zrnek křemene, která jsou slepena malým množstvím jílovitoprachovitého tmelu. Pískovec má šedou, místy narezavělou barvu způsobenou přítomností oxidů a hydroxidů železa. Tmavé součásti horniny jsou prouhelněné větve a kmeny stromů.

Vznik: V období křídy bylo naše území souší, postupem času došlo k prvnímu zdvihu mořské hladiny a moře proniklo hluboko směrem do pevniny. Říční údolí byla zaplavena mořem a vytvořily se tzv. estuárie – zálivy ve kterých se míchala mořská i přitékající sladká voda. Zdejší pískovce jsou z tohoto přechodného prostředí .  Teprve později, po dalším zdvihu hladiny, se většina suché země zaplavila mořem a naše oblast se již nacházela daleko od pevniny, která byla hlavním zdrojem písku. Proto v následujícím období vznikaly spíše jemnozrnné horniny, jako jsou slíny (opuky) nebo vápence.

Použití: Zdejší pískovce se v minulosti používaly jako relativně kvalitní stavební kámen. Oproti opukám byly výrazně odolnější, ale jejich opracování vyžadovalo specializované kamenické nástroje a dovednosti - byly proto dražší. Z toho důvodu se pískovce používaly na náročné stavby s požadovanou delší trvanlivostí a dávaly se zvláště na exponované plášťové části zdiva. Tento pískovec se někdy používal i pro sochařské výrobky, ale pro jeho relativně vyšší drobivost nebyl příliš vhodný. Mnohé sochařské výrobky zachované ve městě nesou stopy po zvětrávání a u některých jsou dokonce obnaženy chodbičky živočichů, kteří hrabali v písčitém mořském dně.


Stopy živočichů na písčitém mořském dně.

Zajímavosti

Ze stejného období, kdy se usazovaly zdejší pískovce, pochází jedny z mála zbytků křídových dinosaurů nalezených na území Čech.

V podloží pískovců jsou jílovité vrstvy, které se usazovaly v období svrchní křídy v příbřežních močálech ještě před příchodem mořské záplavy. V těchto jílovcích se nachází fosílie (listy, větve, plody) druhohorních rostlin. Tato flóra je celosvětově významná, protože dokumentuje rozvoj kvetoucích rostlin.


Listový vějíř kapradiny z jílovců pod pískovci. Lom Horoušany.