Prachovitý jílovec (břidlice)

Stáří: ordovik, prvohory

Typ horniny: usazená hornina

Složení: Břidlice jsou jemnozrnné horniny složené především z mikroskopických jílových minerálů. Jílové minerály mají destičkovitý tvar a tak se usazují plochou stranou jeden na druhý. Vzniklé břidlice jsou pak běžně velmi dobře vrstevnaté a mohou se štípat po tenkých vrstvičkách. Další složkou břidlic můžou být křemenná zrna velikosti prachu, která jsou rozptýlena v základní jílové hmotě. V některých případech se vyskytují i rozptýlená zrna o velikosti písku, jako je tomu u ordovických břidlic šáreckého souvrství od Úval.

Vznik: Břidlice vznikají zpravidla jako usazeniny vodního prostředí, které není ovlivněno činností vln nebo prouděním vody. Takováto klidná prostředí můžeme nalézt v hlubších částech sedimentačních pánví. V našem případě se jednalo o hlubší části ordovického moře, kam byl jemnozrnný sediment dopravován z pobřeží a pomalu se usazoval na hlubší dno.

Použití: Břidlice lze díky své štěpnosti používat jako obkladový materiál.

Zajímavosti

Ordovické břidlice v okolí Úval poskytly na některých lokalitách zkameněliny prvohorních živočichů, jako jsou například trilobiti nebo ramenonožci.

Úkol

Kdyby se tyto břidlice rozemlely a vzniklý prášek se smíchal s vodou. Víte, co by vzniklo?

[kalové bahno podobné tomu, které vznikalo v ordovickém moři]