Fylit

Lokality: Jílové u Držkova – opuštěný lom

Stáří: starší prvohory

Typ horniny: přeměněná (metamorfovaná)

Složení: křemen, chlorit, slída

Vznik: Fylit vzniká přeměnou (metamorfózou) jemnozrnných sedimentů – jílovců, prachovitých jílovců a břidlic. Původní jílové minerály obsažené v sedimentu jsou přeměněny v metamorfní minerály (chlorit a slídy).

Metamorfovaná hornina relativně nižšího stupně metamorfní přeměny (hloubky do 10 km) s protolity sedimentárního původu o složení jílovců a prachovců. Z pohledu mineralogického složení jsou zastoupeny velmi jemné agregáty slíd (chlorit, sericit a biotit). Dále je přítomen plagioklas (albit) a křemen.

Použití: Fylit se lokálně používal jako stavební kámen, který se však kvůli své deskovité až plátkovité odlučnosti špatně opracovává. Vhodnější je na suché zahradní zídky. Fylit je v některých vzácných případech vyvinut v podobě naprosto rovných a tence tabulkově odlučných destiček. V minulosti se tato hornina používala jako střešní krytina (pokrývačská břidlice) nebo jako tabulky, na které se ještě v 19. a začátkem 20. století učily školní děti psát křídou nebo olůvkem.

Význam: Fylity se spolu s jinými přeměněnými horninami vyskytují v oblastech, které byly během variského vrásnění v mladších prvohorách pohřbeny do větších hloubek a přeměněny v důsledku vysokých teplot a tlaků (např. oblast Krkonoš nebo Jizerských hor).

Zajímavosti

Stáří původních hornin před jejich přeměnou je často obtížné určit. Vzácné nálezy zkamenělin ve fylitech v okolí Železného Brodu však umožnují jejich datování do období starších prvohor.

 

Úkol

 1) Tence břidličnaté tabulky fylitů se v minulosti používaly na různé účely. Dnes jsou nahrazeny jinými materiály. Vyberte z obrázků novodobé předměty, které v minulosti nahrazoval břidličnatý fylit.

bridlicova-strecha-h250.jpgbota.jpgbridlicova%20tabulka2-001.jpg

2) Tabulkovité fylity –se výjimečně používaly také jako tabulky, na které byla vyryta jména na náhrobcích. Většinou se tabulky umísťovaly na pískovcové náhrobky, kde vyrytá jména vlivem povětrnosti časem podléhala zkáze. Jednu takovou tmavou břidličnou tabulku můžeme najít na starém pískovcovém náhrobku na Staroboleslavském hřbitově. Dokážete ji najít?

[stará část hřbitova vpravo)]